Algemene voorwaarden

Shift

Shift bestaat 2 ondernemingen:

 1. CommV Anoek D’hoop met vestiging te Maldegem 9990, Krakkeveld 30, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0754.825.294. IBAN: BE28 7360 7586 9020
 2. Eenmanszaak Lien Delamillieure met vestiging te Kortrijk 8500, Burgemeester Danneelstraat 84, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0778.912.176. IBAN: BE75 3632 1802 8051

Hierna wordt steeds verwezen naar Shift.

Website

Door middel van het raadplegen van de website (www.teamshift.be), het downloaden van bestanden, door u te registreren of contact te maken via eender welk formulier dat op de website beschikbaar is, een samenwerking met Shift aan te gaan, geeft u formeel en onvoorwaardelijk aan dat u akkoord gaat met deze algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze te respecteren. Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, vertegenwoordigen de onderstaande clausules en voorwaarden het geheel der overeenkomsten, gesloten tussen de opdrachtgever en Shift, bestaande uit 2 bovenstaande ondernemingen. Niettegenstaande ieder andersluidende bepaling.

Shift behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden op om het even welk moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom aangeraden regelmatig de nieuwste versie van deze algemene voorwaarden door te lezen. Deze is te allen tijde beschikbaar op de website.

Het raadplegen en gebruik maken van onze diensten

De aangeboden informatie en de diensten die Shift levert (niet allesomvattend: de informatie op deze website, het advies via onze 1-op-1 dienstverlening, informatie via onze hand-outs, boeken, templates en op onze social media) is uitsluitend bedoeld om u te helpen op het gebied van slaap bij uw kind. Deze informatie is gefundeerd en verkregen via opleiding, boeken, wetenschappelijke artikelen. Toch is deze informatie altijd vrijblijvend en vervangt het nooit medisch of gezondheidsadvies. Voor elke medische diagnose of behandeling dient u beroep te doen op de arts die op de hoogte is van de medische voorgeschiedenis van uw kind.

Bijkomend gaat u:

 • ermee akkoord om elke medische aandoening van uw kleintje bekend te maken.
 • ermee akkoord om een veilige slaapomgeving te voorzien die in overeenstemming is met de huidige SIDS-aanbevelingen door de WHO. Zie gratis template op de website met betrekking tot deze aanbevelingen: veilige slaapomgeving (www.teamshift.be/gratis-downloads).

Wij kunnen onze informatie en dienstverlening steeds zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen.

Prijzen

Alle prijzen van onze diensten zijn inclusief 6% (hand-outs, boeken) of 21% btw (1-op-1 dienstverlening), tenzij expliciet anders vermeld.

Garantie

De hand-outs, boeken, slaapplannen bevatten algemene of op-maat-geformuleerde adviezen om de slaap van uw kind te optimaliseren. Het is uw beslissing en verantwoordelijkheid om deze adviezen rond het slaap- of eetpatroon van uw kind al dan niet te implementeren. Het is ten eerste belangrijk om te kijken naar wat u, op basis van de leeftijd van uw kind, kan verwachten en deze doelen na te streven. Vervolgens zal een een consistente aanpak de grootste verbetering teweeg brengen in de slaap van uw kind. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de implementatie van onze adviezen, enkel voor het aanreiken en ondersteunen ervan. Wij gaan dus steeds een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Wij garanderen geen resultaat en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden noch kan er een aanleiding zijn tot het vorderen van een schadevergoeding.  

Betaling & annulering

1-op-1 dienstverlening

De 1-op-1 dienstverlening vangt aan na ontvangst van de volledige betaling. 1-op-1 dienstverlening kan tot een week voor de geplande startdatum worden geannuleerd. De administratieve kost van €25 wordt niet terugbetaald in geval van annulering. Er zal geen enkele terugbetaling plaatsvinden na het versturen van het slaapplan of geven van slaapadvies. Door het betalen van uw factuur gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden van Shift.

Indien shift niet in staat zou zijn het aangevraagde slaapplan/slaapadvies af te leveren dan wordt x bedrag terugbetaald.

Magazine S. (e-books)

Hand-outs worden gemaild na ontvangst van de betaling. Er is geen enkele vorm van restitutie of 'wissel' van hand-outs mogelijk na ontvangst van de mail. Door het betalen van uw factuur gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden van Shift.

Intellectuele eigendom

De verstrekte informatie en diensten zijn intellectuele eigendom van Shift en zijn uitsluitend bestemd voor de ontvanger van de dienst/informatie en kunnen niet worden gedeeld met andere partijen of personen (met uitzondering van mede-opvoedingsfiguren). Daarenboven mag alle informatie die ontvangen wordt of geraadpleegd wordt op de website onder geen beding gekopieerd, gewijzigd, overgenomen worden voor eigen commerciële doeleinden. Daarnaast is het logo, de lay-out, de opmaak, elke vorm van vormgeving eigendom van Shift. Door het surfen op of raadplegen van de website, door u te registreren, door bestanden te downloaden of door van de inhoud gebruik te maken, erkent en aanvaard u deze gebruiksvoorwaarden. Alle intellectuele eigendom van Shift wordt beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Door informatie online te plaatsen geeft u Shift automatisch en gratis het recht deze elementen te gebruiken, zowel via onze website, facebook, instagram of via andere producten die uitgegeven worden door Shift. Shift behoudt zich het recht om de online geplaatste informatie te herzien en te verwijderen indien deze wordt geacht een inbreuk te vormen op de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of op enig recht van derde partijen of enige toepasselijke regelgeving of verordeningen, of ongepast blijkt te zijn.

Het is verboden om Magazine S. (e-books), templates of slaapplannen te verspreiden of door te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Shift. Voorgenoemde informatie is alleen bedoeld voor de verscheidene opvoedingsfiguren van het kind (niet alles omvattend maar voorbeelden zijn: ouders, crèche/opvang/onthaal-of gastouders/kinderspeeltuin/grootouders). Overtredingen hierop zullen worden behandeld. De tussen partijen gesloten overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

Communicatie

Alle communicatie zal steeds verzonden worden naar het emailadres waarmee u contact gemaakt heeft met Shift.

Privacy & Cookie-beleid

Privacy Verklaring

Deze kan u hier raadplegen.

Cookiebeleid

Deze kan u hier raadplegen.

Andere

 • Het doorsturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonlijke gegevens, kredietkaart- en andere nummers, gebeurt altijd op uw eigen risico. Shift streeft ernaar om de communicatie van gegevens steeds op een veilige manier te laten plaatsvinden. Niettemin kan Shift niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade die zou voortkomen uit het verlies en/of de onderschepping van bepaalde gegevens door derden. Wees zelf altijd voorzichtig als het gaat over het delen van uw persoonlijke gegevens.
 • Indien door overmacht of toeval, buiten de controle van Shift, wij de uitvoering van onze verplichtingen niet kunnen vervolledigen of deze duurder of complexer uitvallen, verbinden Shift en de gebruiker zich ertoe in goede trouw en eerlijk, binnen een redelijke termijn, een aanpassing van de samenwerking te bespreken, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Voorbeelden van overmacht of toeval, niet allesomvattend zijn: een brand, aardbeving, terreur-en of oorlogsdaden, problemen met telecommunicatienetwerk/internet/energie, epidemie, overstroming, hacking en andere redenen die buiten de controle van Shift zijn.
 • Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen niet dat de website foutloos zal functioneren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.
 • Soms delen we op deze website links naar externe websites. We willen u erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

Vragen

Voor alle vragen betreffende deze algemene gebruiksvoorwaarden, gelieve ons te contacteren via info@teamshift.be

Klik hier om rechtstreeks naar onze gratis downloads te gaan.

X
0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg