Privacy Verklaring

Algemeen & wie zijn we

Shift, bestaande uit 2 ondernemingen (1. CommV Anoek D’hoop met een vestiging te 9990 Maldegem, Krakkeveld 30, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0754.825.294 en 2. Eenmanszaak Lien Delamillieure met vestiging te Kortrijk 8500, Burgemeester Danneelstraat 84, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0778.912.176), hierna genoemd als “Shift” of “wij” verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van de website www.teamshift.be en wanneer u informatie deelt met Shift via de website. Dit wil zeggen als u de website raadpleegt, eender welk formulier invult, zaken downloadt of u een contract/samenwerking afsluit met Shift. Het raadplegen van de site/invullen van formulieren/zaken downloaden en een contract/samenwerking afsluiten met Shift impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk en via de Privacy Verklaring wensen wij duidelijk te communiceren dat gebruik maken van de website en/of het delen van informatie uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring impliceert en aldus de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Shift verzamelt en op de wijze waarop Shift deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens door Shift zal steeds handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, meer bepaald de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en de Europese verordening van 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Wij veronderstellen dat u deze Privacy Verklaring gelezen heeft en u zich akkoord verklaart met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Shift in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Privacy Verklaring, kan u geen gebruik maken van de website, in welke vorm dan ook.

Verzameling van persoonsgegevens

Shift kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Aantal kinderen;
 • Leeftijd van de kinderen;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website,
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Shift

Er kan andere informatie worden verzameld om de service rond het geven van slaapadvies of het aanbieden van informatie te optimaliseren.

Shift verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website (zoals maar niet beperkt tot browsertype, de webpagina die u bezocht, wanneer u toegang verkreeg tot de website). Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Shift toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Doeleinden van de gegevensverzameling en verwerking

Shift kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Shift
 • Het leveren van diensten van Shift (aanbieden van gericht slaapadvies, 1-op-1 coaching).
 • Het aanbieden van gerichte informatie over slaap (uw gratis downloads of aangekochte producten te bezorgen)
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van facturen/offertes en de invordering van betalingen
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
 • Het opnemen van contact als u een wedstrijd gewonnen heeft
 • Optimalisering van de dienstverlening;
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Interne administratie en statistieken.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Shift zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Shift en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Shift in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Daarnaast mag Shift uw persoonsgegevens vrij bewaren en bekendmaken in de volgende gevallen:

 • Om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
 • Wanneer Shift hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure;
 • Om de veiligheid en/of uw rechten of die van Shift te beschermen.

Wanneer Shift of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Shift heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Shift uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de Privacy Verklaring?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van uw persoonsgegevens waarborgen, en wij verzekeren u dat uw persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt zullen worden. Dit betekent dat je persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden voor zaken die bovenstaand expliciet vermeld worden.

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@teamshift.be.

Recht op toegang, inzage en overdraagbaarheid tot de persoonsgegevens die Shift mogelijks over u beschikt.

Indien u vragen of suggesties heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om ons te bevragen omtrent deze verwerking. Vervolgens zullen wij u dan toegang verschaffen tot de persoonsgegevens die wij van u beschikken en de bron van deze persoonsgegevens. Verder heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan Shift verstrekt hebt, in een leesbaar formaat te ontvangen zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op vervollediging, update of schrapping van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht kosteloos uw persoonsgegevens te laten verbeteren of onjuistheden aan te passen, indien uw persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden.

U heeft het recht de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens die door Shift verzameld werden. In geval van een verzoek tot verwijdering, dient u zich bewust te zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Verder heeft u ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Verder heeft u ten allen tijde het recht uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken zonder dat dit een afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

Recht tot het indienen van een klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hieromtrent contact op te nemen via info@teamshift.be. Verder heeft u altijd het recht een klacht in te dienen of een procedure aan te spannen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming zijnde de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Bovendien kunt u steeds uw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Shift.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Shift verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1. ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2. verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Shift kan veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Shift in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1. door de wet of 2. door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Shift uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘doeleinden van de gegevensverzameling en verwerking’.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Shift verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Wijziging Privacy Verklaring

Shift kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Verklaring. Het is aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Shift (bestaande uit 2 ondernemingen)

1. CommV Anoek D’hoop
Krakkeveld 30
9990 Maldegem
BTW: 0754.825.294

IBAN: BE28 7360 7586 9020

2. Eenmanszaak Lien Delamillieure  Burgemeester Danneelstraat 84
Kortrijk 8500
0778.912.176

IBAN: BE75 3632 1802 8051

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Shift uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via e-mail: info@teamshift.be

Klik hier om rechtstreeks naar onze gratis downloads te gaan.

X
0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg